Algemene reisvoorwaarden

In deze algemene reisvoorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis. Centrum Nautilus is gevestigd te Hoeven, Bovenstraat 8, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer: 71667679.

Reisovereenkomst
De overeenkomst die tot stand komt op het moment dat de door de reiziger verstrekte opdracht door Centrum Nautilus wordt ontvangen, waardoor Centrum Nautilus zich jegens de reiziger verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden van tevoren georganiseerde reis. 
Reiziger: de partij met wie Centrum Nautilus een reisovereenkomst heeft gesloten, welke onderworpen is aan de algemene reisvoorwaarden. Artikel 1. Reserveringsformulier
Een door Centrum Nautilus opgesteld formulier waarmee de reiziger het verzoek indient hem een georganiseerde reis te verschaffen, onder de bij Centrum Nautilus geldende reisvoorwaarde. 

Artikel 1. Reserveringsformulier
Een door Centrum Nautilus opgesteld formulier waarmee de reiziger het verzoek indient hem een georganiseerde reis te verschaffen, onder de bij Centrum Nautilus geldende reisvoorwaarde. 

Artikel 2. Totstandkoming van de reisovereenkomst
Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Centrum Nautilus gebruik van STO-reisgarantie op al haar pakketreizen (behalve losse  accommodaties of losse trein- en vliegtickets). Stichting Take Over (STO) zal in geval van  faillissement van Centrum Nautilus ervoor zorgen, afhankelijk in welke fase van de reis u zich bevindt, dat u uw geld terug krijgt, uw reis kunt vervolgen of naar huis terug kunt reizen.
Om dit te kunnen realiseren maakt de STO gebruik van een derdengeldenregeling. Als reiziger betaalt u de reissom niet aan Centrum Nautilus, maar betaalt u deze aan de
Stichting Derdengelden STO-Garant. STO-Garant, een door de  Nederlandsche Bank vrijgestelde betaaldienstverlener, beheert deze stichting.

De reservering van een reis is definitief als er een aanbetaling van € 527,- is overgemaakt aan STO-Garant en het reserveringsformulier bij Centrum Nautilus is ontvangen. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van Centrum Nautilus. Degene die een reis boekt voor andere deelnemers is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij/zij aanmeldt. Bij het aanmelden van een minderjarige is schriftelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger noodzakelijk. 

Artikel 3. Betaling
Garantieregeling STO Garant Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Centrum-Nautilus gebruik van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.stogarant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.

Bij elk (reis)aanbod van Centrum-Nautilus wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan Centrum-Nautilus, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van [naam onderneming] niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

Artikel 4. Reissom
De gepubliceerde reissommen zijn per persoon en omvatten alleen de diensten en voorzieningen zoals deze in de arrangementen van Centrum Nautilus zijn omschreven. De hoogte van de gepubliceerde reissommen is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, brandstofprijzen, heffingen en belastingen zoals die bij Centrum Nautilus bekend waren op het moment van het maken van de publicatie. Centrum Nautilus behoudt zich het recht voor om bij ingrijpende prijsstijgingen de reissom te verhogen. De reiziger wordt hier zo spoedig mogelijk schriftelijk van op de hoogte gebracht. De reiziger heeft het recht om bij een prijsverhoging van meer dan 10% kosteloos binnen 8 dagen schriftelijk te annuleren.

Zes weken voor vertrek dient u het restant van de reissom te voldoen. Wanneer u boekt voor een reis die binnen zes weken vertrekt, dan betaalt u bij boeking het gehele bedrag ineens. Bij last-minute boekingen zullen wij u vragen de reissom telefonisch over te maken. Is de reiziger in gebreke of in verzuim met het nakomen van financiële verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van en buiten rechte voor rekening van de reiziger.
Indien de reiziger niet tijdig aan zijn geldelijke verplichtingen heeft voldaan, is hij over de hoofdsom rente verschuldigd ten bedrage van 1% per maand over iedere maand of een gedeelte van een maand der vertraging. Bovendien is hij gehouden tot betaling van de incassokosten ten bedrage van 15% van het gevorderde, met een minimum van € 50,- .

Artikel 5. Wijzigingen door de reiziger
Nadat u een aanbetalingsbedrag heeft overgemaakt, kan het gebeuren dat u iets wilt wijzigen. Tot 28 dagen voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en schriftelijk door Centrum Nautilus worden bevestigd. Bij wijzigingen wordt een bedrag van € 15, - per boeking in rekening gebracht. Vanaf 28 dagen voor de dag van vertrek zal wijziging in het algemeen niet mogelijk zijn.

Artikel 6. Wijzigingen door Centrum Nautilus
Bij onvoldoende deelname behoudt Centrum Nautilus zich het recht voor om een reis te annuleren. U ontvangt daarvan minimaal drie weken van tevoren schriftelijk bericht. Als gewichtige omstandigheden daartoe aanleiding geven behoudt Centrum Nautilus zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma. Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Centrum Nautilus aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. In dit geval doet Centrum Nautilus een gelijkwaardig alternatief voorstel. Deze verplichting vervalt wanneer de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend. De hieruit voortvloeiende schade komt dan voor rekening van de reiziger. Indien de oorzaak van de wijziging aan Centrum Nautilus kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Centrum Nautilus. Als beide partijen schuld hebben aan de wijziging, dragen beide partijen ieder hun eigen schade.

Artikel 7. Reisdocumenten, reisbescheiden en bagage
De reiziger dient bij het vertrek in het bezit te zijn van alle vereiste, geldige documenten. Gelet op het grote belang hiervan, dient de reiziger de door Centrum Nautilus verstrekte algemene informatie bij de betreffende instellingen en instanties op toepasselijkheid, volledigheid en actualiteit te controleren. Centrum Nautilus is niet aansprakelijk als de reiziger niet aan de reis, of onderdelen daarvan, kan deelnemen als gevolg van tekortkomingen in zijn reisdocumenten. Centrum Nautilus is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten.

Artikel 8. Vaccinaties en medicijnen
Informatie omtrent visa en vaccinaties wordt door Centrum Nautilus verstrekt, maar dient altijd door de reiziger bij de betreffende instanties en instellingen gecontroleerd te worden. Aan de informatie die door Centrum Nautilus wordt verstrekt, kunnen geen rechten ontleend worden.

Artikel 9. Verzekeringen
De reiziger is verplicht een reisverzekering af te sluiten die ook hulpverlening door een SOS-centrale inhoudt. Dit om Centrum Nautilus in staat te stellen alle benodigde en verplichte hulp aan de in nood verkerende reiziger te verlenen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
Centrum Nautilus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de reis. Als de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan Centrum Nautilus. Eventuele schade wordt door Centrum Nautilus vergoed tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Centrum Nautilus is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat: De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger. De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken. De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die Centrum Nautilus of degene van wiens hulp bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen. Er sprake is van overmacht: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan Centrum Nautilus zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Centrum Nautilus is nooit aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en of annuleringsverzekering. Indien Centrum Nautilus aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.

Artikel 11. Verplichtingen van de reiziger
De reiziger die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een reis daardoor wordt bemoeilijkt, kan door Centrum Nautilus van de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger.

Artikel 12. Annulering
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger naast de reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd (gebaseerd op de ANVR-voorwaarden): 
bij annulering tot de 42e dag (exclusief) vóór de vertrek dag: de aanbetaling; bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag (exclusief) vóór de vertrek dag: 35% van de reissom; 
bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) vóór de vertrek dag: 40% van de reissom;
bij annulering vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de vertrek dag: 50% van de reissom;
bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) vóór de vertrek dag: 75% van de reissom;
bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de vertrek dag: 90% van de reissom; bij annulering op de vertrek dag of later: de volle reissom.
Naast annuleren is het mogelijk iemand anders in uw plaats te laten gaan. Het is dan van belang dat de ander aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden voldoet en dat het verzoek uiterlijk 7 dagen voor vertrekt wordt ingediend. De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Centrum Nautilus voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom.

Artikel 13. Reisgarantie
Garantie geregeld: STO Garant Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Centrum-Nautilus gebruik van STO Garant, een door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erkende garantieregeling. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.

Bij elk (reis)aanbod van Centrum-Nautilus op deze website leest u of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

De werking Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan Centrum-Nautilus, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. De dag na afloop wordt de reissom vrijgegeven aan Centrum-Nautilus. Mocht Centrum-Nautilus voor het einde van uw boeking in financieel onvermogen geraken, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

Artikel 14. Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties
Centum Nautilus is aangesloten bij de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR). De VvKR komt op voor de belangen van kleine, vaak specialistische reisorganisaties. Via de VvKR bundelen we onze krachten en delen we onze expertise om zowel voor de reisorganisatie als de consument tot een zo groot mogelijke zekerheid en tevredenheid te komen.
Meer informatie over de VvKR kunt u vinden op de website: https://www.vvkr.nl/

 
vvkr-icon.png

Artikel 15. Klachtenbehandeling
Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst moet zo spoedig mogelijk worden gemeld bij Centrum Nautilus, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Als een tekortkoming niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na terugkeer in Nederland schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Centrum Nautilus. U krijgt daarop binnen 30 dagen schriftelijk een inhoudelijke reactie.

Artikel 16. Garantieregeling STO-Garant
Nederlands:
Garantieregeling STO Garant Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Centrum-Nautilus gebruik van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.stogarant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl. Bij elk (reis)aanbod van Centrum-Nautilus wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads). Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan Centrum-Nautilus, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Centrum-Nautilus niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

Engels:
STO Garant Guarantee Scheme In order to meet its statutory obligation to provide a guarantee, Centrum-Nautilus makes use of the guarantee scheme provided by STO Garant. You can check that this is the case by visiting STO Garant’s website and verifying that the organisation is listed as a participant (www.stogarant.nl/en/members). You can find all information relating to STO Garant at www.stogarant.nl/en. Whether STO Garant's guarantee applies to a particular (travel) offer made by Centrum-Nautilus is clearly stated for that offer. The Guarantee Scheme specifies what the guarantee covers and which conditions apply. You can find the Guarantee Scheme on STO Garant's website (www.stogarant.nl/en/downloads). If STO Garant's guarantee applies to your booking, you do not pay the booking sum to Centrum-Nautilus but instead into the escrow account belonging to Stichting Derdengelden Certo Escrow, a payment services provider registered with De Nederlandsche Bank (DNB) and the Dutch Authority for the Financial Markets (AFM). This trust account holds your payment in reserve until the trip booked has come to an end. If services are not supplied (in full and/or on time) due to the financial insolvency of Centrum-Nautilus, STO Garant implements the guarantee. The Guarantee Scheme details how you can make a claim under the guarantee in such cases.

Duits:
Das Garantiesystem von STO Garant Um der gesetzlich vorgeschriebenen Gewährleistungsverpflichtung zu entsprechen, nutzt Centrum-Nautilus STO Garant für alle Pauschalreisen. Sie können dies auf der Teilnehmerseite von STO Garant überprüfen (www.sto-garant.nl/de/teilnehmer). Weitere Informationen über STO Garant stehen auf der Website www.sto-garant.nl/de. Bei jedem (Reise-)Angebot von Centrum-Nautilus wird für Sie deutlich angeführt, ob die Garantie von STO Garant anwendbar ist. In der Beschreibung des Garantiesystems erfahren Sie, was zum Leistungsumfang der Garantie gehört und welche Bedingungen dabei gelten. Dieses Garantiesystem steht auf der Website von STO Garant www.sto-garant.nl/de/downloads. Wenn die Garantie von STO Garant für Ihre Buchung anwendbar ist, entrichten Sie den Reisebetrag nicht Centrum-Nautilus, sondern zahlen ihn auf das Anderkonto der Stichting Derdengelden Certo Escrow ein, einem bei De Nederlandsche Bank (DNB, der niederländischen Zentralbank) und der Autoriteit Financiële Markten (AFM, der niederländischen Aufsichtsbehörde für Finanzmärkte) eingetragenen Zahlungsdienstleister. Diese Stiftung für Anderkonten garantiert Ihnen Ihren Reisebetrag bis zum Ende Ihrer Buchung. Werden aufgrund einer finanziellen Schieflage von Centrum-Nautilus Leistungen nicht (vollständig und/oder rechtzeitig) erbracht, übernimmt STO Garant die Garantie. Der Garantieregelung entnehmen Sie, wie Sie Ihre Ansprüche in so einer Situation geltend machen.

Artikel 17. Geschilbeslechting
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen Centrum Nautilus en reiziger in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te Breda. Centrum Nautilus blijft echter bevoegd de reiziger te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijk internationaal verdrag bevoegde rechter. Op elke overeenkomst tussen Centrum Nautilus en reizigers is Nederlands recht van toepassing.

 

  • Bovenstraat 8 / 4741 AV Hoeven
  • 06-508 24 840
  • info@centrum-nautilus.nl

WIJ ZIJN AANGESLOTEN BIJ

logo garant STO-reisgarantie
LOGO VVKR

Vereniging Van
Kleinschalige
Reisorganisaties


 

 

 

 

Facebook

keyboard_arrow_up