Algemene reisvoorwaarden

In deze algemene reisvoorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis. Centrum Nautilus is gevestigd te Hoeven, Bovenstraat 8, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer: 71667679.

Reisovereenkomst
De overeenkomst die tot stand komt op het moment dat de door de reiziger verstrekte opdracht door Centrum Nautilus wordt ontvangen, waardoor Centrum Nautilus zich jegens de reiziger verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden van tevoren georganiseerde reis. 
Reiziger: de partij met wie Centrum Nautilus een reisovereenkomst heeft gesloten, welke onderworpen is aan de algemene reisvoorwaarden. Artikel 1. Reserveringsformulier
Een door Centrum Nautilus opgesteld formulier waarmee de reiziger het verzoek indient hem een georganiseerde reis te verschaffen, onder de bij Centrum Nautilus geldende reisvoorwaarde. 

Artikel 1. Reserveringsformulier
Een door Centrum Nautilus opgesteld formulier waarmee de reiziger het verzoek indient hem een georganiseerde reis te verschaffen, onder de bij Centrum Nautilus geldende reisvoorwaarde. 

Artikel 2. Totstandkoming van de reisovereenkomst
Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Centrum Nautilus gebruik van STO-reisgarantie op al haar pakketreizen (behalve losse  accommodaties of losse trein- en vliegtickets). Stichting Take Over (STO) zal in geval van  faillissement van Centrum Nautilus ervoor zorgen, afhankelijk in welke fase van de reis u zich bevindt, dat u uw geld terug krijgt, uw reis kunt vervolgen of naar huis terug kunt reizen.
Om dit te kunnen realiseren maakt de STO gebruik van een derdengeldenregeling. Als reiziger betaalt u de reissom niet aan Centrum Nautilus, maar betaalt u deze aan de
Stichting Derdengelden STO-Garant. STO-Garant, een door de  Nederlandsche Bank vrijgestelde betaaldienstverlener, beheert deze stichting.

De reservering van een reis is definitief als er een aanbetaling van € 500,- is overgemaakt aan STO-Garant en het reserveringsformulier getekend bij Centrum Nautilus is ontvangen. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van Centrum Nautilus. Degene die een reis boekt voor andere deelnemers is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij/zij aanmeldt. Bij het aanmelden van een minderjarige is schriftelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger noodzakelijk. 

Artikel 3. Betaling
Na uw reservering dient u een aanbetaling te voldoen van € 500,- van de totale reissom, € 15,- administratiekosten en € 12,- garantiestelling (zie ook artikel 13 Reisgarantie)
Zes weken voor vertrek dient u het restant van de reissom te voldoen. Wanneer u boekt voor een reis die binnen zes weken vertrekt, dan betaalt u bij boeking het gehele bedrag ineens. Bij last-minute boekingen zullen wij u vragen de reissom telefonisch over te maken. Is de reiziger in gebreke of in verzuim met het nakomen van financiële verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van en buiten rechte voor rekening van de reiziger.
Indien de reiziger niet tijdig aan zijn geldelijke verplichtingen heeft voldaan, is hij over de hoofdsom rente verschuldigd ten bedrage van 1% per maand over iedere maand of een gedeelte van een maand der vertraging. Bovendien is hij gehouden tot betaling van de incassokosten ten bedrage van 15% van het gevorderde, met een minimum van € 50,- .

Artikel 4. Reissom
De gepubliceerde reissommen zijn per persoon en omvatten alleen de diensten en voorzieningen zoals deze in de arrangementen van Centrum Nautilus zijn omschreven. De hoogte van de gepubliceerde reissommen is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, brandstofprijzen, heffingen en belastingen zoals die bij Centrum Nautilus bekend waren op het moment van het maken van de publicatie. Centrum Nautilus behoudt zich het recht voor om bij ingrijpende prijsstijgingen de reissom te verhogen. De reiziger wordt hier zo spoedig mogelijk schriftelijk van op de hoogte gebracht. De reiziger heeft het recht om bij een prijsverhoging van meer dan 10% kosteloos binnen 8 dagen schriftelijk te annuleren.

Artikel 5. Wijzigingen door de reiziger
Nadat u een aanbetalingsbedrag heeft overgemaakt, kan het gebeuren dat u iets wilt wijzigen. Tot 28 dagen voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en schriftelijk door Centrum Nautilus worden bevestigd. Bij wijzigingen wordt een bedrag van € 15, - per boeking in rekening gebracht. Vanaf 28 dagen voor de dag van vertrek zal wijziging in het algemeen niet mogelijk zijn.

Artikel 6. Wijzigingen door Centrum Nautilus
Bij onvoldoende deelname behoudt Centrum Nautilus zich het recht voor om een reis te annuleren. U ontvangt daarvan minimaal drie weken van tevoren schriftelijk bericht. Als gewichtige omstandigheden daartoe aanleiding geven behoudt Centrum Nautilus zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma. Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Centrum Nautilus aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. In dit geval doet Centrum Nautilus een gelijkwaardig alternatief voorstel. Deze verplichting vervalt wanneer de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend. De hieruit voortvloeiende schade komt dan voor rekening van de reiziger. Indien de oorzaak van de wijziging aan Centrum Nautilus kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Centrum Nautilus. Als beide partijen schuld hebben aan de wijziging, dragen beide partijen ieder hun eigen schade.

Artikel 7. Reisdocumenten, reisbescheiden en bagage
De reiziger dient bij het vertrek in het bezit te zijn van alle vereiste, geldige documenten. Gelet op het grote belang hiervan, dient de reiziger de door Centrum Nautilus verstrekte algemene informatie bij de betreffende instellingen en instanties op toepasselijkheid, volledigheid en actualiteit te controleren. Centrum Nautilus is niet aansprakelijk als de reiziger niet aan de reis, of onderdelen daarvan, kan deelnemen als gevolg van tekortkomingen in zijn reisdocumenten. Centrum Nautilus is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten.

Artikel 8. Vaccinaties en medicijnen
Informatie omtrent visa en vaccinaties wordt door Centrum Nautilus verstrekt, maar dient altijd door de reiziger bij de betreffende instanties en instellingen gecontroleerd te worden. Aan de informatie die door Centrum Nautilus wordt verstrekt, kunnen geen rechten ontleend worden.

Artikel 9. Verzekeringen
De reiziger is verplicht een reisverzekering af te sluiten die ook hulpverlening door een SOS-centrale inhoudt. Dit om Centrum Nautilus in staat te stellen alle benodigde en verplichte hulp aan de in nood verkerende reiziger te verlenen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
Centrum Nautilus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de reis. Als de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan Centrum Nautilus. Eventuele schade wordt door Centrum Nautilus vergoed tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Centrum Nautilus is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat: De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger. De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken. De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die Centrum Nautilus of degene van wiens hulp bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen. Er sprake is van overmacht: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan Centrum Nautilus zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Centrum Nautilus is nooit aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en of annuleringsverzekering. Indien Centrum Nautilus aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.

Artikel 11. Verplichtingen van de reiziger
De reiziger die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een reis daardoor wordt bemoeilijkt, kan door Centrum Nautilus van de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger.

Artikel 12. Annulering
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger naast de reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd (gebaseerd op de ANVR-voorwaarden): 
bij annulering tot de 42e dag (exclusief) vóór de vertrek dag: de aanbetaling; bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag (exclusief) vóór de vertrek dag: 35% van de reissom; 
bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) vóór de vertrek dag: 40% van de reissom;
bij annulering vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de vertrek dag: 50% van de reissom;
bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) vóór de vertrek dag: 75% van de reissom;
bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de vertrek dag: 90% van de reissom; bij annulering op de vertrek dag of later: de volle reissom.
Naast annuleren is het mogelijk iemand anders in uw plaats te laten gaan. Het is dan van belang dat de ander aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden voldoet en dat het verzoek uiterlijk 7 dagen voor vertrekt wordt ingediend. De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Centrum Nautilus voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom.

Artikel 13. Reisgarantie
Wij zijn aangesloten bij de Reisgarantie STO Garant. STO Garant is een erkende garantieregeling en staat er voor garant dat u het reeds betaalde deel van uw reissom terugkrijgt indien de touroperator in financieel onvermogen zou komen. Dit kan zijn vóór uw vertrek maar ook tijdens uw verblijf op locatie. Bovendien garandeert STO Garant tijdens uw verblijf uw terugreis indien de touroperator, als gevolg van financieel onvermogen, hier niet meer voor kan zorgdragen. Door de touroperator wordt voor deze garantiestelling een vast bedrag van € 12,= per boeking in rekening gebracht aan de klant. Hiermee wordt het garantiefonds opgebouwd en onderhouden. Lees meer over deze garantieregeling op de website: https://sto-garant.nl/

Artikel 14. Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties
Centum Nautilus is aangesloten bij de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR). De VvKR komt op voor de belangen van kleine, vaak specialistische reisorganisaties. Via de VvKR bundelen we onze krachten en delen we onze expertise om zowel voor de reisorganisatie als de consument tot een zo groot mogelijke zekerheid en tevredenheid te komen.
Meer informatie over de VvKR kunt u vinden op de website: https://www.vvkr.nl/

 
vvkr-icon.png

Artikel 15. Klachtenbehandeling
Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst moet zo spoedig mogelijk worden gemeld bij Centrum Nautilus, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Als een tekortkoming niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na terugkeer in Nederland schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Centrum Nautilus. U krijgt daarop binnen 30 dagen schriftelijk een inhoudelijke reactie.

Artikel 16. Geschilbeslechting
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen Centrum Nautilus en reiziger in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te Breda. Centrum Nautilus blijft echter bevoegd de reiziger te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijk internationaal verdrag bevoegde rechter. Op elke overeenkomst tussen Centrum Nautilus en reizigers is Nederlands recht van toepassing.